تبلیغات
زندگینامه امیرالمومنین علی(ع) حیدر كرار- فخر كائنات- مولای متقیان- شافع روز جزا-اسدالله الغالب

زندگینامه امیرالمومنین علی(ع) حیدر كرار- فخر كائنات- مولای متقیان- شافع روز جزا-اسدالله الغالب

از سخنان على علیه السلام:

1ـ از نهج البلاغه.

1ـ التوحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه.

ترجمه:

توحید آنست كه خدا را در وهم و اندیشه نیاورى (خداوند منزه از تجسم در وهم و خیال است) و عدل آنست كه او را متهم نسازى) از اعمال ناشایست او را مبرا بدانى) .

2ـ ان لله تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

البته براى خداى تعالى در هر نعمتى حقى است (كه باید در برابر آن سپاسگزارى كرد) پس هر كه آن (شكر نعمت) را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زیاد گرداند و كسى كه در اینمورد كوتاهى نماید خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

3ـ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة علیه.

ترجمه:

هر گاه بر دشمنت ظفر یافتى بشكرانه (نعمت) پیروزى از او در گذر.

4ـ من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفیس عن المكروب.ترجمه:

بیچاره و ستمدیده‏اى را بفریاد رسیدن و از شخص اندوهگین غم و اندوه را زدودن از جمله كفارات گناهان بزرگ محسوب مى‏شود.

5ـ یابن ادم اذا رأیت ربك سبحانه یتابع علیك نعمه و انت تعصیه فاحذره.

ترجمه:

اى فرزند آدم زمانى كه دیدى پروردگار پاكت نعمتهاى خود را پشت سر هم بتو میبخشد و تو (بجاى سپاسگزارى) او را معصیت و نافرمانى میكنى پس از (عذاب و عقوبت) او بترس. (زیرا این آمدن نعمت پشت سر هم موجب گناه بیشتر و در نتیجه باعث زیادى عذاب و شكنجه خواهد بود) .

6ـ اذا كنت فى ادبار و الموت فى اقبال فما اسرع الملتقى.

ترجمه:

زمانیكه تو (در اثر گذشتن ایام عمر) پشت بدنیا كرده (و رو بطرف مرگ نهاده‏اى) و مرگ (هم بسوى) تو رو میآورد پس چه زود (میان تو و مرگ) ملاقات خواهد بود.

7ـ افضل الزهد اخفاء الزهد.

ترجمه:

برترین زهد پنهان داشتن آن (از انظار مردم) است.

8ـ اشرف الغنى ترك المنى.

ترجمه:

شریفترین توانگرى و بى نیازى رها كردن آرزوها است.

9ـ ایاك و مصادقة الاحمق فانه یرید ان ینفعك فیضرك،و ایاك و مصادقة البخیل فانه یقعد عنك احوج ما تكون الیه،و ایاك و مصادقة الفاجر فانه یبیعك بالتافه،و ایاك و مصادقة الكذاب فانه كالسراب یقرب علیك البعید و یبعد علیك القریب.ترجمه:

از دوستى احمق بر حذر باش زیرا كه او میخواهد بتو سودى رساند (ولى بعلت بیخردى) زیان میرساند،و از دوستى بخیل دورى كن (كه اگر از او چیزى بخواهى) خود را از تو نیازمندتر نشان میدهد،و از دوستى بدكار سخت بپرهیز كه ترا ببهاى ناچیزى میفروشد،و از دوستى دروغگو دورى گزین كه او مانند سراب است (ترا میفریبد) دور را بتو نزدیك و نزدیك را از تو دور گرداند.

10ـ لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.

ترجمه:

زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او (خردمند ابتداء تأمل و اندیشه كند آنگاه سخن گوید و احمق و نادان اول سخن گوید بعد بفكر و اندیشه افتد) .

11ـ سیئة تسوءك خیر عند الله من حسنة تعجبك.

ترجمه:

گناه و عمل بدى (كه از تو سر زند و) ترا اندوهگین كند در نزد خدا بهتر از كردار نیكى است كه ترا بعجب و خودبینى وا دارد.

12ـ الظفر بالحزم،و الحزم باجالة الرأى،و الرأى بتحصین الاسرار.

ترجمه:

پیروزى یافتن (در كارها) باحتیاط و دور اندیشى است و حزم و احتیاط بكار انداختن نیروى فكر و اندیشه است و رأى و اندیشه بمحكم نگاهداشتن اسرار است.

13ـ احذروا صولة الكریم اذا جاع و اللئیم اذا شبع.

ترجمه:

بترسید از صولت و سطوت كریم هنگامیكه گرسنه شود و از حمله و سلطه لئیم موقعیكه سیر شود .

14ـ اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة.ترجمه:

هر كه بكیفر رسانیدن (دشمن یا خطا كار) تواناتر باشد بعفو و بخشیدن او سزاوارتر است .

15ـ لا غنى كالعقل و لا فقر كالجهل و لا میراث كالادب و لا ظهیر كالمشاورة.

ترجمه:

هیچ بى نیازى مانند عقل و هیچ فقرى مانند جهل و هیچ میراثى همچون ادب و هیچ پشتیبانى مانند مشورت نیست.

16ـ اهل الدنیا كركب یسار بهم و هم نیام.

ترجمه:

مردم دنیا مانند كاروانیانى هستند كه آنها را در حال خواب سیر میدهند (و موقعیكه مرگشان فرا رسید و بزندگى آنها خاتمه داد از خواب بیدار مى‏شوند و این بیدارى بحال آنان سودى ندهد) .

17ـ العفاف زینة الفقر و الشكر زینة الغنى.

ترجمه:

پاكدامنى زینت تهیدستى و سپاسگزارى زیور توانگرى است.

18ـ اذا تم العقل نقص الكلام.

ترجمه:

هر گاه عقل (آدمى) كمال یابد سخنش نقصان پذیرد (پر حرفى دلیل بیخردى است) .

19ـ نفس المرء خطاه الى اجله.

ترجمه:

هر نفسى كه انسان میكشد یكقدم بسوى مرگش بر میدارد.

20ـ من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس،و من اصلح‏امر اخرته اصلح الله له امر دنیاه،و من كان له من نفسه واعظ كان علیه من الله حافظ.

ترجمه:

هر كه آنچه را كه میان او و خدا است (بوسیله تقوى) اصلاح كند خداوند آنچه را كه میان او و مردم است بصلاح آورد،و كسیكه كار آخرتش را اصلاح كند خداوند براى او كار دنیایش را درست كند،و هر كه را از خویشتن براى خود پند دهنده‏اى باشد از جانب خدا براى او محافظى خواهد بود.

21ـ مثل الدنیا كمثل الحیة لین مسها و السم النافع فى جوفها،یهوى الیها الغر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقل.

ترجمه:

داستان دنیا بداستان مار گزنده‏اى ماند كه دست سودن بدان نرم و در اندرونش زهر كشنده است،نادان فریب خورده بسوى آن رود ولى خردمند دانا از آن دورى گزیند.

22ـ شتان ما بین عملین:عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب مؤونته و یبقى اجره.

ترجمه:

چقدر اختلاف و دورى است بین دو كار:یكى عملى كه لذتش رفته و زیان و رنج آن باقى بماند (مانند لذایذ شهوانى) و دیگرى عملى كه (مانند اعمال عبادى) رنج آن رفته و مزد و پاداشش باقى ماند.

23ـ عظم الخالق عندك یصغر المخلوق فى عینك.

ترجمه:

عظمت آفریدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك گرداند.

24ـ ان لله ملكا ینادى فى كل یوم:لدوا للموت و اجمعوا للفناء وابنوا للخراب.

ترجمه:

خداوند را فرشته‏اى است كه هر روز فریاد میزند (اى مردم) زاد و ولد كنید براى مردن و جمع كنید براى فانى شدن و بنا كنید براى خراب شدن.

25ـ لا یكون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى ثلاث:فى نكبته و غیبته و وفاته.

ترجمه:

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نكند دوست نیست:در شدت و گرفتارى او،و در غیبت وى و پس از مرگش.

26ـ من اعطى اربعا لم یحرم اربعا:من اعطى الدعاء لم یحرم الاجابة،و من اعطى التوبة لم یحرم القبول،و من اعطى الاستغفار لم یحرم المغفرة،و من اعطى الشكر لم یحرم الزیادة.

ترجمه:

كسى را كه چهار چیز بخشیدند از چهار چیز محروم نماند:بكسى كه توفیق دعا داده شد از استجابت آن محروم نگردید،و كسى را كه (راه) توبه نشان دادند از قبول شدن آن بى نصیب نماند،و آنرا كه استغفار دادند از آمرزش نا امید نگشت،و كسى را كه سپاسگزارى (از نعمتها) بخشیدند از فزونى آن محروم نگردید.

27ـ استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة.

ترجمه:

بوسیله صدقه دادن روزى را (از آسمان رحمت و كرم خدا) پایین آورید و كسى كه بباز یافتن عوض یقین نمود در بخشیدن سخى مى‏شود.

28ـ ینزل الصبر على قدر المصیبة،و من ضرب على فخذه عند مصیبته حبط اجره.ترجمه:

صبر و شكیبائى باندازه مصیبت داده مى‏شود،و كسى كه هنگام گرفتاریش (كم طاقتى نموده و دست خود را) برانش زند اجرش ضایع گردد.

29ـ المرء مخبوء تحت لسانه.

ترجمه:

مرد در زیر زبانش نهفته است (تا مرد سخن نگفته باشدـعیب و هنرش نهفته باشد)

30ـ هلك امرؤ لم یعرف قدره.

ترجمه:

كسى كه قدر و قیمت خود را نشناخت تباه گشت.

31ـ لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.

ترجمه:

شخص صبور و شكیبا پیروزى را از دست ندهد اگر چه زمان (شكیبائى) بر او طولانى شود.

32ـ الراضى بفعل قوم كالداخل فیه معهم،و على كل داخل فى باطل اثمان:اثم العمل به،و اثم الرضا به.

ترجمه:

آنكه بكار گروهى راضى شود مانند اینست كه با آنان در انجام آن كار شركت داشته است،و بهر كسى كه در كار باطلى داخل شود دو گناه است:یكى گناه انجام عمل و دیگرى گناه رضایت بدان عمل.

33ـ ایها الناس،اتقوا الله الذى ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم،و بادروا الموت الذى ان هربتم منه ادرككم و ان اقمتم اخذكم و ان نسیتموه ذكركم.ترجمه:

اى مردم بترسید از خداوندى كه اگر (سخن) گوئید بشنود و اگر در دل پنهان داشتید بداند،و (با تهیه توشه براى آخرت) بر مرگ پیشدستى كنید كه اگر از آن بگریزید شما را دریابد و اگر بایستید شما را میگیرد و اگر فراموشش كنید شما را یاد میكند.

34ـ من وضع نفسه مواضع التهمة فلا یلومن من اساء به الظن.

ترجمه:

هر كه خود را در محل‏هاى مورد تهمت قرار دهد نباید كسى را كه نسبت بوى بدگمان شده است سرزنش نماید.

35ـ من استبد برأیه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها.

ترجمه:

هر كه خود رأى باشد بهلاكت افتد و كسى كه با مردان مشورت كند در عقلهاى آنها شركت جوید .

36ـ ترك الذنب اهون من طلب التوبة.

ترجمه:

ترك گناه از طلب توبه آسانتر است.

37ـ كل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به.

ترجمه:

هر ظرفى بوسیله آنچه در آن نهند تنگ گردد (حجمش كاهش یابد) مگر ظرف علم (عقل و ذهن) كه وسیع‏تر گردد.

38ـ من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم.

ترجمه:

هر كه (پیش از مرگ) از خود حساب كشید سود برد و هر كه از آن غفلت‏نمود زیان كرد و كسیكه (از خدا) ترسید (از عذاب آخرت) ایمن گشت و آنكه پند گرفت بینا گرید و هر كه بینا گردید فهمید و آنكه فهمید (در امور دین) دانا شد.

39ـ فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.

ترجمه:

در دیگر گونیهاى روزگار گوهر مردان دانسته شود.

40ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد.

ترجمه:

ستم كردن بر بندگان (خدا) بد توشه‏اى است براى روز رستاخیز.

41ـ من اشرف افعال الكریم غفلته عما یعلم.

ترجمه:

تغافل و چشم پوشى كریم از آنچه میداند از شریفترین كارهاى اوست.

42ـ الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان.

ترجمه:

ایمان شناختن و معتقد بودن از روى قلب و اعتراف و اقرار بزبان و عمل نمودن با اعضاء و جوارح بدن است.

43ـ ان قوما عبدو الله رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید،و ان قوما عبدو الله شكرا فتلك عبادة الاحرار.

ترجمه:

گروهى خدا را از روى میل (بثواب و پاداش آخرت) بندگى كردند كه این عبادت تاجران است و قومى خدا را از ترس (جهنم) بندگى نمودند این هم عبادت غلامان است و گروه دیگر خدا را (سزاوار پرستش دیده و) براى سپاسگزارى بندگى اختیار كردند این عبادت آزادگان است .

44ـ یوم المظلوم على الظالم اشد من یوم الظالم على المظلوم.ترجمه:

روز (دادخواهى) ستمدیده بر ستمگر سخت‏تر از روز ستمگر بر ستمكش است.

45ـ اتق الله بعض التقى و ان قل،و اجعل بینك و بین الله سترا و ان رق.

ترجمه:

از خداوند اگر چه بمقدار كم هم باشد بترس و میان خود و خداوند پرده‏اى هر چند كه نازك هم باشد قرار ده.

46ـ ان لله تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

خداى تعالى را در هر نعمتى حقى است (كه باید شكر آن نعمت را بجا آورد) پس هر كه آنرا ادا كند خداوند آن نعمت را باو زیاد گرداند و هر كه در این باره كوتاهى ورزد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

47ـ یابن ادم لا تحمل هم یومك الذى لم یأتك على یومك الذى قد اتاك فانه ان یك من عمرك یات الله فیه برزقك.

ترجمه:

اى فرزند آدم امروز براى (رزق) فرداى نیامده اندوهگین مباش زیرا اگر آن روز از عمر تو باشد و تو زنده بمانى خداوند در آنروز روزى ترا میرساند.

48ـ من ظن بك خیرا فصدق ظنه.

ترجمه:

كسى كه در باره تو گمان نیك برد (انتظار احسان و انفاق ترا داشته باشد) پس گمان او را راست گردان (در باره‏اش نیكى كن)

49ـ عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود.

ترجمه:

خدا را از بهم خوردن تصمیمات و اراده‏ها و بگشوده شدن گرهها (مشكلات) شناختم.

50ـ مرارة الدنیا حلاوة الاخرة و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة.

ترجمه:

تلخى دنیا (تحمل رنج و زحمت در برابر انجام تكالیف عبادى) شیرینى (سعادت و راحتى) آخرتست و شیرینى دنیا (لذایذ نامشروع كه از هواى نفس سرچشمه میگیرد موجب) تلخى (عذاب و عقوبت) آخرتست.

51ـ یابن ادم كن وصى نفسك و اعمل فى مالك ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدك.

ترجمه:

اى فرزند آدم تو خود وصى خود باش و آنچه را كه میخواهى از مال و دارائى تو پس از مرگ در باره‏ات انجام دهند تو خود پیش از مرگ انجام بده.

52ـ اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة.

ترجمه:

آنگاه كه تنگدست و نیازمند شدید بوسیله صدقه دادن با خداوند تجارت كنید (تا در كار روزى شما گشایشى حاصل شود) .

53ـ من تذكر بعد السفر استعد.

ترجمه:

كسى كه دورى سفر (آخرت) را بیاد آرد (تا اجل نرسیده است با توشه تقوى و اعمال صالحه) خود را آماده سازد.

54ـ لو لم یتوعد الله على معصیته لكان یجب ان لا یعصى شكرا لنعمه.

ترجمه:

اگر خداوند (بوسیله پیغمبران مردم را) از معصیت و نافرمانى خود نترسانیده بود (باز هم) براى سپاسگزارى از نعمتهاى او واجب بود كه او را نافرمانى نكنند.

55ـ ما اكثر العبر و اقل الاعتبار.ترجمه:

عبرت‏ها و پندها چه بسیارند و عبرت گرفتن و پند پذیرى چقدر كم است.

56ـ الناس ابناء الدنیا و لا یلام الرجل على حب امه.

ترجمه:

مردم پسران دنیا هستند و شخص بر دوستى مادرش ملامت نشود.[ولى دوستى دنیا آنقدر نباید باشد كه انسان را وادار بگناه كند]

57ـ ان المسكین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله.

ترجمه:

مسكین و نیازمند (كه پیش كسى رود و چیزى خواهد) فرستاده خدا است پس هر كه او را رد كند و باز دارد خدا را رد كرده است و هر كه باو چیزى بخشد بخدا داده است.

58ـ لا یصدق ایمان عبد حتى یكون بما فى ید الله سبحانه اوثق منه بما فى یده.

ترجمه:

ایمان بنده‏اى درست نیست تا اعتمادش بدانچه در دست (قدرت) خداوند سبحان است بیشتر باشد از آنچه در دست خود اوست.

59ـ اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان الشاهد هو الحاكم.

ترجمه:

از انجام گناهان و نافرمانیهاى خدا در خلوت‏ها و پنهانیها بپرهیزید زیرا كه شاهد و بیننده خود داور و حاكم است.

60ـ اقل ما یلزمكم لله سبحانه ان لا تستعینوا بنعمه على معاصیه.

ترجمه:

كمترین چیزى كه شما براى خداوند سبحان الزام دارید اینست كه از نعمتهاى‏او براى انجام گناهان یارى نطلبید.

61ـ الغنى الاكبر الیأس عما فى ایدى الناس.

ترجمه:

بى اعتنائى و امید نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترین توانگرى است.

62ـ لو رأى العبد الاجل و مصیره لا بغض الامل و غروره.

ترجمه:

اگر بنده (با دیده دل) مرگ خود و جاى باز گشتش را ببیند یقینا آرزو و فریب آن را دشمن دارد.

63ـ لكل امرى‏ء فى ماله شریكان:الوارث،و الحوادث.

ترجمه:

براى دارائى و مال هر كسى دو شریك وجود دارد:یكى ارث برنده و دیگرى حوادث روزگار.

64ـ اشد الذنوب ما استهان به صاحبه.

ترجمه:

سختترین گناهان (در نزد خدا) گناهى است كه مرتكب آن آنرا سبك و كوچك شمارد.

65ـ اكبر العیب ان تعیب ما فیك مثله.

ترجمه:

بزرگترین عیب آنست كه (در باره دیگران) عیب بدانى آنچه را كه مانند آن در وجود تو باشد .

66ـ البخل جامع لمساوى العیوب و هو زمام یقاد به الى كل سوء.

ترجمه:

بخل جمع كننده بدیها و زشتى‏ها است و آن مهارى است كه (انسان بوسیله آن) بسوى هر بدى كشیده شود.ـما خیر بخیر بعده النار،و ما شر بشر بعده الجنة و كل نعیم دون الجنة محقور و كل بلاء دون النار عافیة.

ترجمه:

هر خیر و خوشى كه بدنبال آن آتش باشد خیر و خوشى نیست و آن شر و رنجى كه بعدش بهشت باشد شر و رنج نیست و هر نعمتى نسبت به بهشت بسیار حقیر و كوچك است و هر بلاء و محنتى در برابر آتش دوزخ عافیت و آسایش است.

68ـ ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله!و احسن منه تیه الفقراء على الاغنیاء اتكالا على الله.

ترجمه:

چه نیكو است فروتنى توانگران بدرویشان براى بدست آوردن پاداشى كه در نزد خدا (براى این عمل) است!و از آن نیكوتر بى اعتنائى فقراء بر توانگران است بجهت اعتماد و توكلى كه بر خداوند دارند.

69ـ من اصلح سریرته اصلح الله علانیته،و من عمل لدینه كفاه الله امر دنیاه.

ترجمه:

هر كس باطن خود را اصلاح كند خداوند ظاهر او را نیكو گرداند،و هر كه براى دین و آخرتش كار كند خداوند كارهاى دنیاى او را كفایت میكند.

70ـ كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غیك من رشدك.

ترجمه:

(این سود و فایده) از عقل تو برایت كافى است كه راههاى گمراهى را از راه راست و هدایت برایت آشكار سازد.

71ـ الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع،فاستر خلل خلقك بحملك و قاتل هواك بعقلك.ترجمه :

بردبارى پرده‏اى است پوشاننده و عقل شمشیرى است برنده،پس عیوب اخلاقى خود را با (پرده) حلم بپوشان و هواى نفس را با (شمشیر) عقلت بكش.

72ـ لا ینبغى للعبد ان یثق بخصلتین:العافیة و الغنى،بینا تراه معافى اذ سقم و بینا تراه غنیا اذ افتقر.

ترجمه:

براى بنده شایسته نیست كه بدو خصلت عافیت و توانگرى اعتماد كند (زیرا) در اثنائى كه او را سلامت بینى ناگاه بیمار شود و در اثنائى كه توانگرش بینى ناگهان نیازمند گردد .

73ـ ان اعظم الحسرات یوم القیامة حسرة رجل كسب مالا فى غیر طاعة الله فورثه رجل فانفقه فى طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة و دخل الاول به النار.

ترجمه:

در روز قیامت بزرگترین حسرتها حسرت مردى است كه (در دنیا) مالى را از راه حرام بدست آورد و مرد دیگرى آنرا بارث برده و در راه خدا انفاق نماید (در نتیجه مرد دومى بوسیله این عمل) داخل بهشت گردد و اولى داخل دوزخ شود.

74ـ اذكروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات.

ترجمه:

(هنگام عیش و نوش و انجام منهیات) بیاد تمام شدن لذتها و باقیماندن عقوبات آنها باشید .


ـ من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها.

ترجمه:

هر كه مصیبت‏هاى كوچك را بزرگ شمارد خداوند او را بمصیبت‏هاى بزرگ‏گرفتار كند.

76ـ من كرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته.

ترجمه:

هر كه عزت نفس داشت شهوات و تمایلاتش نزد او پست و بیمقدار گردند.

77ـ منهومان لا یشبعان:طالب علم و طالب دنیا.

ترجمه:

دو حریصند كه سیر نشوند:جوینده علم (كه هر چه یاد گیرد بیشتر شیفته علم گردد) و طالب دنیا (هر چه بدست آرد حریص‏تر شود) .

78ـ لا یرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا.

ترجمه:

نادان دیده نمیشود مگر در حال افراط یا تفریط (كارهایش از روى نظم و حساب نیست) .

79ـ ما اخذ الله على اهل الجهل ان یتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان یعلموا.

ترجمه:

خداوند از نادانان براى یاد گرفتن پیمان نگرفت تا اینكه از دانشمندان براى یاد دادن پیمان گرفت.

80ـ ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك.

ترجمه:

فخر و نازت را كنار گذار كبرت را بشكن و (تنگى و تاریكى) گورت را بیاد آور.

 

از غرر الحكم

حكم كامثال النجوم تبلجت من ضوء ما ضمنت من الاسرار و ترى من الكلم القصار جوامعا یغنیك عن سفر من الاسفار

1ـ الوله بالدنیا اعظم فتنة.

ترجمه:

بدنیا شیفته شدن بزرگترین گرفتارى است.

2ـ العلم كنز عظیم لا یفنى.

ترجمه:

علم و دانش گنجینه بزرگى است كه فانى نشود.

3ـ الدین شجرة اصلها التسلیم و الرضا.

ترجمه:

دین درختى را ماند كه ریشه‏اش تسلیم و رضا (بر مقدرات الهى) است.

4ـ الجهاد عماد الدین و منهاج السعداء.

ترجمه:

جهاد (در راه خدا) ستون دین و روش نیكبختان است.

5ـ الرضاء بقضاء الله یهون عظیم الرزایا.ترجمه:

بقضاى الهى راضى بودن مصائب و گرفتاریهاى بزرگ را آسان گرداند.

6ـ الامل یقرب المنیة و یباعد الامنیة.

ترجمه:

آرزوى (دراز) مرگ را نزدیك گرداند و انسان را از مقصد خود دور سازد.

7ـ العاقل لا یتكلم الا لحاجته او لحجته و لا یشتغل الا بصلاح اخرته.

ترجمه:

خردمند جز براى حاجتش و یا براى حجت و دلیل آوردن (بر مطلب حقش) سخن نگوید و جز باصلاح امور آخرتش اشتغال نجوید.

8ـالخشیة من عذاب الله شیمة المتقین.

ترجمه:

از عذاب خدا ترسیدن روش و خوى پرهیزكاران است.

9ـ المؤمن حذر من ذنوبه یخاف البلاء و یرجو رحمة ربه.

ترجمه:

مؤمن (همیشه) از گناهانش بیمناك است از بلا و گرفتارى خوفناك و برحمت پروردگارش امیدوار است.

10ـ البكاء من خیفة الله للبعد عن الله عبادة العارفین.

ترجمه:

گریه از ترس خدا براى دور ماندن از درگاه خدا عبادت عارفان است.

11ـ الجبن و الحرص و البخل غرائز سوء یجمعها سوء الظن بالله.

ترجمه:

 ترس و حرص و بخل خویهاى زشتى هستند كه بدگمانى بخدا آنها را یكجا گرد

آورد.

12ـ العاقل اذا سكت فكر و اذا نطق ذكر و اذا نظر اعتبر.

ترجمه:

خردمند چون خاموشى گزیند میاندیشد و چون سخن گوید یاد خدا كند و زمانیكه نگاه نماید عبرت گیرد.

13ـ السعید من خاف العقاب فامن و رجا الثواب فاحسن.

ترجمه:

نیكبخت كسى است كه از عقوبت (آخرت) بترسد در نتیجه ایمن گردد و بپاداش امیدوار باشد و كار نیك انجام دهد.

14ـ الزهد تقصیر الامال و اخلاص الاعمال.

ترجمه:

زهد كوتاه كردن آرزوها و خالص نمودن اعمال (براى خدا) است.

15ـ العلم خیر من المال،العلم یحرسك و انت تحرس المال.

ترجمه:

علم و دانش بهتر از مال و دارائى است علم ترا نگهدارى كند در حالیكه مال را تو باید نگهداریش كنى.

16ـ الصبر عن الشهوة عفة و عن الغضب نجدة و عن المعصیة ورع.

ترجمه:

صبر كردن از شهوتهاى نفسانى پاكدامنى است و از اعمال خشم بزرگوارى است و از معصیت و گناه پارسائى است.

17ـ المتقون اعمالهم زاكیة و اعینهم باكیة و قلوبهم و جلة.

ترجمه:

پرهیزكاران (كسانى هستند كه) اعمالشان پاكیزه و چشمانشان گریان و دلهایشان (از خوف خدا) ترسان است.

18ـ الطمأنینة الى كل احد قبل الاختبار من قصور العقل.

ترجمه:

خاطر جمع شدن بهر كسى پیش از آزمایش از كم خردى است.

19ـ الصبر صبران،صبر فى البلاء حسن جمیل و احسن منه الصبر فى المحارم.

ترجمه:

صبر دو گونه است یكى صبر در موقع بلا و گرفتارى كه (چنین صبرى) نیكو و زیبا است و بهتر از آن صبر در (عدم ارتكاب) محرمات است.

20ـ البكاء من خشیة الله ینیر القلب و یعصم عن معاودة الذنب.

ترجمه:

از خوف خدا گریستن قلب را نورانى كرده و از بازگشت بارتكاب گناه باز دارد.

21ـ الكلام فى وثاقك ما لم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه.

ترجمه:

سخن در اختیار و بندتست مادامیكه آنرا تكلم نكرده‏اى پس چون آنرا تكلم نمودى تو در بند آن در آمدى.

22ـ التوبة ندم بالقلب و استغفار باللسان و ترك بالجوارح و اضمار ان لا یعود.

ترجمه:

توبه و بازگشت بخدا بدل پشیمان شدن و بزبان آمرزش خواستن و ترك (عمل بد) باعضاء و جوارح،و نیت بعدم بازگشت (بسوى گناه) است.

23ـ الانس فى ثلاثة:الزوجة الموافقة،و الولد البار،و الاخ الموافق.

ترجمه:

آرامش و انس در سه چیز است:زن سازگار،و فرزند نیك رفتار،و دوست موافق.

24ـ العدل انك اذا ظلمت انصفت و الفضل انك اذا قدرت عفوت.

ترجمه:

عدل آنست كه چون تو خود ستم كردى از خودت داد خواهى و فضل و برترى آنست كه چون قدرت یافتى عفو كنى.

25ـ الخوف من الله فى الدنیا یؤمن الخوف فى الاخرة منه.

ترجمه:

در دنیا از خدا ترسیدن شخص را از ترس خدا در آخرت ایمن گرداند.

26ـ احسن الى من اساء الیك و اعف عمن جنى علیك.

ترجمه:

بكسى كه بتو بدى كرده نیكى كن و از كسى كه بتو ستم كرده در گذر.

27ـ الزم الصدق و الامانة فانها سجیة الاخیار.

ترجمه:

ملازم راستى و امانت باش كه آنها روش و خوى نیكان است.

28ـ اد الامانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك.

ترجمه:

امانت را بكسى كه بتو سپرده رد كن و بكسى كه بتو خیانت كند خیانت مكن.

29ـ اكرم ضیفك و ان كان حقیرا و قم عن مجلسك لابیك و معلمك و لو كنت امیرا.

ترجمه:

مهمانت را گرامى دار اگر چه شخص حقیرى باشد و براى احترام پدر و معلمت از جاى خود برخیز اگر چه امیر باشى.

30ـ انظر الى الدنیا نظر الزاهد المفارق و لا تنظر الیها نظر العاشق الوامق.ترجمه:

بدنیا مانند نگاه شخص زاهد و كناره‏گیر نگاه كن و مانند نگاه عاشق دلباخته نگاهش مكن .

31ـ اجعل نفسك میزانا بینك و بین غیرك و احب له ما تحب لنفسك و اكره ما تكره لها و احسن كما تحب ان یحسن الیك و لا تظلم كما تحب ان لا تظلم.

.
[ سه شنبه 1 شهریور 1390 ] [ 11:00 ب.ظ ] [ ناصر طاهری ]
نظرات
درباره وبلاگ

ناصرطاهری هستم مدیریت مجموعه نماسازان سازه گستر
امیدوارم مطالب مندرج در وبلاگ مورد رضایت عاشقان و محبان حضرتش قرارگیرد
نویسندگان
اخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :